תקנון האתר - רשת מלונות 
7 MINDS
אתר https://www.7mindshotels.co.il להלן (האתר) הוא אתר אינטרנט בבעלות רשת מלונות 7 MINDS בע"מ, ח.פ. 516312345, שמשרדה הראשי שוכן ברח' בעלי המלאכה 12 תל-אביב. 
האתר מציג מידע על רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ועל המלונות השונים שהיא מפעילה  וכן מאפשר האתר ביצוע הזמנת חדרים בבתי מלון אלה.
השימוש באתר וכן ביצוע כל הזמנה באמצעותו מותנה בהסכמת כל אדם הנכנס לאתר ו/או העושה בו כל שימוש לכל האמור בתקנון זה. כניסת כל אדם לאתר מהווה הסכמה בלתי מותנית ובלתי מסוייגת מטעמו לכל תנאי תקנון זה.
כל משתמש ו/או גולש באתר זה מצהיר בזאת כי הוא מודע לתוכן תקנון זה, מקבל על עצמו את כל תנאיו, באופן מלא וללא יוצא מן הכלל וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה אחרת ו/או זכות תביעה נגד האתר ו/או נגד רשת מלונות 7 MINDS  בע"מ ו/או מי מטעמם.
אין לעשות כל שימוש באתר זה אלא לשם עיון בתכניו ו/או ביצוע הזמנת חדרי מלון באמצעותו.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור את תוכן אתר זה ו/או חלקו (לרבות תמונות) ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר אלא לאחר קבלת הסכמת רשת מלונות 7 MINDS  בע"מ, מראש ובכתב. הבעלות והזכויות (לרבות זכויות יוצרים) בכל המידע ו/או הפרסומים ו/או הצילומים באתר זה שייכת באופן בלעדי לרשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או צד ג' מטעמה.
תקנון זה וכן חלק מהאתר מנוסחים בלשון זכר ויחיד, מטעמי נוחות – אך האתר מיועד לנשים וגברים כאחד והכוונה בכל מקום גם ללשון נקבה וגם לרבים, בשינויים המחוייבים.
הזכויות בכל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה (לרבות לוגו) שייכות לרשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה אלא לאחר קבלת הסכמת רשת מלונות 7 MINDS בע"מ, מראש ובכתב.
 
ביצוע הזמנת חדרים באתר
הזמנת חדרים באתר רשת מלונות 7 MINDS בע"מ היא תהליך מחייב מבחינה משפטית וחוזית, הזהה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, לרבות באמצעות מחלקת ההזמנות של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ. הליך הזמנת ורכישת חדרים באמצעות אתר האינטרנט יעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן: לאומי ויזה, ויזה כ.א.ל, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס ו- אמריקן אקספרס. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית בכל עת לשנות את חברות האשראי עימן היא  קשורה. כמו כן תהא רשאית רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לאפשר ביצוע הזמנה בכל דרך אחרת ובאמצעות כל אמצעי תשלום, לרבות ללא כרטיס אשראי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית שלא לאפשר ביצוע הזמנות ו/או רכישת חדרי מלון ו/או כל עסקה והתקשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבצע ההזמנה ו/או לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד רשת מלונות 7 MINDS  בע"מ בעניין זה.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר האינטרנט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית להציע באתר האינטרנט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעות ומחירים מיוחדים לחדרים בעסקה ללא אפשרות ביטול או השבה של המחיר, או חלקו (" Non Refundable"), וזאת בכפוף להוראות תקנון זה ולדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –      1981, והתקנות מכוחו. הצעות אלה יתכן שתוצענה גם במקביל להצעות לאותם חדרים שיש אפשרות לבטלן ו/או לקבל החזר בגינן, ושהמחיר לגביהן יהיה שונה.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ אינה מתחייבת כי המחיר בו ימכרו חדרים ללא אפשרות ביטול ו/או השבה יהיו נמוכים ממחירי עסקאות אחרות באתר ו/או מחירון אחר של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או יהיו נמוכים ממחירי עסקאות אחרות שמציעה רשת מלונות 7 MINDS בע"מ. כמו כן רשת מלונות 7 MINDS בע"מ אינה מתחייבת כלל להציע מכירת חדרים ללא אפשרות ביטול והחזר, באופן רציף ושוטף או בכלל והיא אינה מתחייבת כי תהיה זמינות בכל מועד לרכישת הצעות ללא יכולת ביטול או החזר. לרשת מלונות 7 MINDS בע"מ יהיה בכל עת שיקול הדעת הבלעדי לקבוע ו/או לשנות את מחירי ההצעות ו/או החדרים שהיא מציעה וכן שיקול הדעת הבלעדי לבטל, להפסיק ולשנות כל מבצע וכן את כמות החדרים המוצעת במבצעים ו/או במחיר מסויים ו/או לרכישה ללא אפשרות ביטול או החזר.
במסגרת ביצוע הזמנות באתר האינטרנט ידרש כל לקוח להזין במערכת פרטים אישיים. הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי לפרטים שהזין. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שיבצע המזמין, לרבות בהקלדת פרטים, בבחירת המלון, בתוכן ההזמנה, תאריכי      השהות, כל שירות אחר וכיוב'. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרם ללקוח ו/או לכל גורם עקב אי קליטה של הפרטים שהזין, או חלקם במערכת ו/או כל בעיה טכנית שתקשה וו/או תמנע את ביצוע ההזמנה באתר האינטרנט, או חלק ממנה.
יובהר כי הזנת פרטים כוזבים כלשהם באתר האינטרנט מהווה עבירה פלילית ורשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לנקוט בכל הליך, בגין כל נזק שיגרם להם ו/או לכל גורם אחר עקב כך.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש באתר האינטרנט לכל גורם לפי דרישת משטרת ישראל ו/או צו שיפוטי ו/או על פי הוראות כל דין ו/או במקרה שתידרש לעשות כן בטענה כי ינקטו נגד רשת מלונות 7 MINDS בע"מ הליכים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) בגין פרטים שהזין משתמש באתר האינטרנט ו/או פעולות שביצע בו או באמצעותו.
כל משתמש באתר האינטרנט של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ מודע לכך ומצהיר כי ידוע לו כי הפרטים שיזין באתר יכללו במאגר המידע של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש על פי דין וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ו/או כל אמצעי תקשורת אחר. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לא תעביר מידע מזהה ואישי של המשתמש באתר האינטרנט לגורמים נוספים, בכפוף לאמור בסעיף 17 דלעיל, אלא אם יבקש או יאשר זאת המשתמש.
 
ביצוע הזמנה
ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט: הרוכש יבצע הזמנות באתר האינטרנט של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ על ידי הזנת פרטי כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטים אלה ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין המזמין אישור על קליטת ההזמנה. אישור זה יש להדפיס ולהציג בפני פקיד    הקבלה בבית המלון אשר לגביו בוצעה ההזמנה.
  ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ומסירת פרטי כרטיס אשראי טלפונית: אלא אם תחליט רשת מלונות 7 MINDS בע"מ אחרת – יהא המזמין רשאי לבצע את ההזמנה כולה באתר האינטרנט של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ (בלי להזין את פרטי כרטיס האשראי בלבד) ולמסור את פרטי כרטיס  האשראי שלו לנציג רשת מלונות 7 MINDS בע"מ טלפונית (למספר טלפון נייד שישאיר המזמין). במקרה כזה ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין אישור על קליטת ההזמנה רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי טלפונית ובדיקתם ועד לקבלת אישור זה לא תחשב ההזמנה כאילו בוצעה ונקלטה. נציג רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ייצור קשר עם המזמין בתוך 3 ימי עבודה מביצוע ההרשמה הראשונית וזאת במהלך שעות הפעילות של מחלקת ההזמנות של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ: ימי א'-ה' בשעות 09:00-18:00 ובימי ו' בין השעות 09:00-13:00. יובהר כי אין כל התחייבות כי ההזמנה תבוצע וכי יהיה מקום פנוי לחדרי המלון שביקש המזמין לבצע במועד יצירת הקשר עימו לנטילת פרטי כרטיס האשראי. אין כל התחייבות כי ההזמנה שיבקש המזמין לבצע אכן תבוצע ורק לאחר קבלת אישור ההזמנה אצל המזמין לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי  תחשב הזמנתו כאילו בוצעה.
יובהר כי פרטי כרטיס האשראי המוזן לאתר האינטרנט של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או שיימסר לנציגיה טלפונית משמשים להבטחת ההזמנה בלבד וחיוב הכרטיס יבוצע רק בעת ההגעה לבית המלון בפועל, למעט לגבי הזמנה שאינה ניתנת לביטול או החזר, שכרטיס האשראי לגביה יחויב    במלוא סכום ההזמנה מיד לאחר שתבוצע ההזמנה.
המועד הקובע לעניין ביצוע הזמנה ו/או כל ביטול ו/או שינוי בה הוא המועד בו תתקבל בפועל ההזמנה ו/או ההודעה בדבר שינוי ו/או ביטול אצל רשת מלונות 7 MINDS בע"מ, בין אם בוצעו באמצעות אי מייל, דואר רגיל, דואר רשום או פקסימיליה. ככל שמדובר במועד שאינו ביום עסקים תחשב      ההזמנה ו/או הביטול ו/או השינוי כאילו התקבלו בבוקר יום העסקים הראשון לאחריו. מועד ביצוע כל הזמנה יחשב המועד בו ישלח למזמין אישור בדואר אלקטרוני מאת רשת מלונות 7 MINDS בע"מ בדבר קליטת ההזמנה.
מועד ביצוע שינוי או ביטול בהזמנה יהיה כפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, כפי שיהיו בכל עת. לגבי עסקה שבוצעה מרחוק - ניתן יהיה לבצע הביטול בתוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול        יעשה לפחות 7 ימי עסקים (ימים שאינם ימי מנוחה) לפני המועד שהיה מיועד להגעה למלון (סעיף 2 (3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההזמנה, והמזמין יחויב בתשלום מלא לפי ההזמנה המקורית בגין כל שינוי/              ביטול/ קיצור/ אי הגעה/ איחור.
במקרה של ביטול עסקה במועדים דלעיל תהא זכאית רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לגבות דמי ביטול, כפי שיהיה קבוע בדיני הגנת הצרכן (בעת כתיבת פרוטוקול זה עומדים דמי הביטול על 5% מסכום / ערך ההזמנה הכולל או 100 ₪, הנמוך מבניהם).
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית לקבוע מועדים שונים וארוכים יותר לביצוע ביטול/ שינוי/ קיצור הזמנות – ובלבד שהמידע זה פורסם מראש בטרם בוצעה ההזמנה, ובכפוף לכל דין.
 
אחריות
שימוש באתרי אינטרנט כרוך בסיכונים שונים (לרבות עקב שימוש זדוני מצד גורמים שונים). כל משתמש באתר זה מצהיר כי הוא מודע לסיכונים אלה וכי הוא עושה שימוש באתר זה על אחריותו הבלעדית. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ אינה נוטלת על עצמה אחריות לכל סיכון, לרבות הימצאותן    של תוכנות ריגול ו/או וירוסים ו/או כיוב' אשר עלולות לגרום נזק למחשב המשתמש ו/או לכל אמצעי גלישה אחר.
חלק מהתמונות המופיעות באתר (לרבות תמונות חדרי מלון) הינן להמחשה בלבד. בכל מלון יש חדרים שונים ואין כל התחייבות כי החדר שיקבל כל מזמין יהיה דומה או זהה לתמונות המוצגות.
המידע המופיע באתר זה הוא כללי ותמציתי ואינו מתיימר להיות מידע מלא ומקיף. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי כלשהו. כמו כן, המשתמש יישא לבדו באחריות לגבי כל שימוש שיעשה במידע.
כמו כן, רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכיוב' אשר יגרמו למשתמש כלשהו באתר זה או לרכושו ו/או מחשבו ו/או לצד שלישיש כלשהו, במישרין או בעקיפין עקב גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו ו/או        ביצוע  הזמנה כלשהי באמצעותו.
 רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם עקב עיכוב בקבלת נתונים, עומסים בקווי תקשורת, שיבוש, אי דיוק, השמטה, טעות או חוסר עדכניות המידע באתר, לרבות עקב בעיות טכניות, ובלבד שלא נעשו בזדון.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לא תהא אחראית לחשיפת מידע כלשהו הקשור במשתמש באתר זה לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר זה.
האתר מיועד לפעילות חוקית בלבד. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו עקב שימוש בלתי חוקי באתר ו/או במידע המופיע בו, בין אם נגרם למשתמש באתר ובין אם לצד ג' כלשהו. כמו כן אין רשת מלונות 7 MINDS בע"מ אחראית לכל שינוי ו/או עריכה          שיעשו במידע על ידי המשתמש באתר ו/או על ידי כל גורם שאינו בשליטת רשת מלונות 7 MINDS בע"מ.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית, בכל עת, לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את השימוש באתר האינטרנט, לרבות ביצוע הזמנות באמצעותו מכל סיבה, ובין היתר אן יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית באתר, ו/או אם ארעה תקלה כלשהי העלולה לפגוע בשימוש באתר      ו/או בביצוע הזמנות באמצעותו ו/או במקרה של כוח עליון או אירועים אחרים שיש בהם להשפיע על השימוש באתר ו/או על ביצוע ההזמנות באמצעותו ו/או שיש בהם כדי להשפיע על השירותים בניתנים על ידי רשת מלונות 7 MINDS בע"מ או חלקם ו/או אם בוצעה פעולה בניגוד לתקנון זה.
בנוסף לאמור לעיל תהא רשת מלונות 7 MINDS בע"מ רשאית לבטל ו/או להודיע על שינוי בהזמנה ו/או מכירה ספציפית במידה ויתברר כי נפלה טעות בתיאור השירותים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לגביה.
בוטלה התקשרות או הזמנה על ידי רשת מלונות 7 MINDS בע"מ – תודיע על כך רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או מי מטעמה למזמין וכן תימנע מחיוב כרטיס האשראי שמסר ובמקרה שכרטיס האשראי כבר חויב – תשיב רשת מלונות 7 MINDS בע"מ למזמין את הכספים ששילם על חשבון ההזמנה שבוטלה.
תנאים כלליים:
רשת מלונות 7 MINDS  בע"מ אינה מארחת במלונותיה קטינים ללא ליווי מבוגר. תנאי לקבלת כל חדר ו/או שירות הינה נוכחות בגיר בחדר כאורח שגילו 18 שנה לפחות.
שעת קבלת חדרים במלונות רשת מלונות 7 MINDS הינה 15:00. שעת פינוי חדרים בכל מלונות רשת מלונות 7 MINDS בע"מ היא לא יאוחר מהשעה 11:00 ביום העזיבה. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית בכל עת ולפי שיקול  דעתה הבלעדי לשנות שעות אלה ובלבד שהיא תודיע על כך באתר האינטרנט ו/או למזמין לפני ביצוע ההזמנה. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ רשאית, אך לא חייבת, לאשר במקרים ספציפיים פינוי מאוחר או הגעה מוקדמת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לעומס והתפוסה במלון ושיקולים        תפעוליים ואחרים נוספים.
 תינוק יחשב ילד שגילו פחות משנתיים. ילד יחשב מי שגילו עולה על שנתיים אך לא עולה על 12 שנים, וזאת בכל הקשור לשהות במלונות רשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או לקבלת כל שירות ממנה. השימוש באתר אינטרנט זה וביצוע הזמנות באמצעותו מותר רק למי שגילו עולה על 18 שנה.
ביצוע כל הזמנה באתר האינטרנט הוא על בסיס מקום פנוי במלון בו מבקש המזמין לבצע הזמנה.
המחירים המצוינים באתר האינטרנט של רשת מלונות 7 MINDS בע"מ נכונים למועד העיון ו/או השימוש באתר בלבד (או למועד המצויין מפורשות באתר) ורשת מלונות 7 MINDS בע"מ רשאית לשנותם בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהשינוי יצוין באתר ו/או יסמר טלפונית למזמינים לפני ביצוע ההזמנה.
אין כפל מבצעים ו/או הנחות.
כל משתמש באתר זה מתחייב ומצהיר כי לא יעתיק את התוכנה המותקנת באתר ו/או כל חלק ממנה ו/או כל חלק מתוכן האתר, לא לנסות לפרוץ לתוכנה ולא לשנות בה דבר ו/או להתערב במידע או בתקשורת, וזאת ללא הגבלת זמן.
 רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר האינטרנט בכלל או לגבי מזמין ו/או הזמנה ספציפיים במקרה שלא עמדו בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות הדין או חלקן, לרבות (אך לא רק) אם נמסרו פרטים שגויים או כוזבים ו/או אם לדעת רשת מלונות 7 MINDS בע"מ נעשה  ו/או עומד להיעשות באתר שימוש למטרה בלתי חוקית ו/או מעשה או מחדל העלולים לפגוע ברשת מלונות 7 MINDS בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או אם כרטיס האשראי שהוזן על ידי המזמין הוגבל לשימוש ו/או גנוב ו/או בוטל.
השימוש באתר האינטרנט הוא פרטי בלבד.
 רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית, בכל עת לסגור את אתר האינטרנט ו/או לשנותו הן מבחינת מראה והן מבחינת תכנים ו/או לבטל חלק מהפונקציות הקיימות בו ו/או השירותים המוצעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה להודיע על כך מראש. המשתמשים מאשרים        ומצהירים כי לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כלפי רשת מלונות 7 MINDS בע"מ בגין שינויים כאלה.
רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית, בכל עת, לשנות תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תודיע באתר האינטרנט על שינויים מהסוג המפורט בסעיף זה והם יחולו החל ממועד הפרסום ואילך.
 רשת מלונות 7 MINDS בע"מ תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל את תנאי קבלת ההזמנות ו/או אישורן, את המחירים המתפרסמים באתר האינטרנט וכל מידע או חלק אחר.
 כניסה לאתר זה ו/או עיון וצפייה בתכניו תהווה אישור כי הלקוח קרא בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל וכי הם ברורים לו ומוסכמים על ידו.
השימוש בשירותים המוצעים באתר אינטרנט זה ו/או לחיצה על כפתור "אישור" לשם ביצוע פניה לרשת מלונות 7 MINDS בע"מ באמצעות אתר זה מהווה הסכמתו המלאה של הלקוח / המזמין לכל האמור בתקנון זה.
 דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תקנון זה ועל השימוש באתר אינטרנט זה, על כל הנובע והכרוך בכך. כל סכסוך ו/או שאלה בקשר לאתר אינטרנט זה ו/או השירות המוצע בו יוכרעו על ידי בית המשפט במחוז תל אביב – יפו בלבד, שלו נתונה הסמכות העניינית לדון בעניין.
תקנון זה ניתן למצוא ולקרוא גם במשרדי רשת מלונות 7 MINDS בע"מ, ברח' מרכז בעלי המלאכה 12, תל-אביב, טלפון: 074-7447062